ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (21 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

           ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (21 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชลในการจ้าง จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3687.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 21)