ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (21 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

        ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (21 เครื่อง)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3686.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 183)