ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์ พร้อมเครื่องฉีดสีความเร็วสูงและเครื่องสำรองไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์ พร้อมเครื่องฉีดสีความเร็วสูงและเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจัดซ์้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผานทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล ระหว่างวันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้กำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3674.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 186)