ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

    

งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุม ๓ และอาคารผู้ป่วยใน อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม  จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ปิยนคร คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดเอกสาร n3667.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 150)