ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุม 3 และอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

         ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุม 3 และอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,809,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม  2562  ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3659.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 82)