ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 40 ยูนิต (6 ชั้น) ตามแบบเลขที่ 7280 จำนวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลสิชล

    

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ในการจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต (๖ ชั้น) ตามแบบเลขที่ ๗๒๘๐ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดเขาน้อยก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๗๙,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง กำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา ความละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n3610.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 74)