รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    

ตามที่ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)    ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบประเมินใน    5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส่ 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน นั้น

 

ฉะนั้น เพื่อให้หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) งานพัสดุ โรงพยาบาลสิชล จึงขอนำข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเผยแพร่ในข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลสิชล เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3556.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 104)