ร่างประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน (๒๐ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน ๑ งาน (๒๐ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561  ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3494.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 312)