ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น ตามแบบกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 10976 จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลสิชล

    

ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น ตามแบบกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 10976 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 50,607,000 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการก่อสร้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 17 สิงหาคม 2561  ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n3489.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 553)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3489_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 444)