ประกาศร่าง และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลพันแนล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพันแนล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพันแนล จำนวน 1 เครื่อง มาเผยแพร่ก่อนใช้ร่างประกาศคุณลักษณะฯ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n3425.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 251)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3425_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 321)