ประกาศร่างขอบเขตของงานและราคากลาง สำหรับงานจ้างประกอบอาหาร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

    

ดาวน์โหลดเอกสาร n3421.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 174)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3421_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 3087)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3421_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 460)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3421_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 178)