ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามวัน เวลา ที่กำหนด

     ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร n3400.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 209)