วันอนามัยโลก 7 เมษายน 2560

    

โรงพยาบาลสิชล ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน มีการใช้ชีวิตอย่าง   Active    มีสิ่งแวดล้อมที่ดี   เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน เนื่องในวันอนามัยโลก 7 เมษายน 2560