สัปดาห์รณรงค์ต้อหิน 12-18 มีนาคม 2560 "World Glaucoma Week" 2017 ต้อหินภัยเงียบที่น่ากลัว

    

ขอเชิญ....ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์ดวงตา"
            ณ คลินิกตา โรงพยาบาลสิชล
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
กิจกรรม
- ให้ความรู้เรื่อง "ต้อหิน"
- ตรวจวัดสายตา
- ตรวจวัดความดันลูกตา
- ตรวจจอประสาทตา....NEW!!!
โดย จักษุแพทย์: พ.ญ. สาริศา  สุภาวิมล

ต้อหินทำให้ตาบอด หากตรวจพบก่อนป้องกันได้

ติดต่อสอบถาม
คุณจารึก วิบูลย์ศิลป์ (พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา)
คลินิกตา รพ.สิชล  ☎️ 075-335800 ต่อ 331