วันรณรงค์ด้านสุขภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2560

    

6  มีนาคม วันต้อหินโลก

8  มีนาคม วันสตรีสากล

14 มีนาคม วันไตโลก

15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

               วันความสุขสากล

24 มีนาคม วันวัณโรคโลก (World TB Day)