3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

    

หนึ่งภารกิจที่โรงพยาบาลสิชลให้ความสำคัญ คือ ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

โดยจัดกิจกรรมและทรรศการ ดังนี้

1.บริการตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนคนพิการ

2.บริการมอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินต่าง ๆ 

3.บริการรับปรึกษาเรื่อง สิทธิ์การรักษาและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

4.รับชมนิทรรศการต่าง ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมคนพิการ

5.รับลงทะเบียน ทำขาเท่ียม (โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน) 

6.แนนำการใช้บริการในโรงพยาบาล เช่น การใช้ลิฟต์ ,ห้องน้ำ ฯ

จัดกิจกรรมในโรงพยาบาลวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 (เวลา 08.30 - 14.00น.)

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลสิชล