ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ 1 รายการเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาเเบบเลเซอร์สแกนไม่น้อยกว่า 200 องศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ 1 รายการดังนี้

เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาเเบบเลเซอร์สแกนไม่น้อยกว่า 200 องศา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เสนอราคา ตามวัน เวลาที่ได้เเจ้งไว้ในประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร n3201.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 381)