ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น แบบเลขที่ ๙๑๒๘/๒๕๕๐ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น แบบเลขที่ ๙๑๒๘/๒๕๕๐ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดาวน์โหลดเอกสาร n3187.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 322)