ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัย R2R และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัย R2R และนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565

เวลา 08.00 - 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51577_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 16)