ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. หลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุขยุคใหม่กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

2. หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ

3. หลักสูตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51558_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 2)