ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 16,603 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10562+10562/1 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สธ 6/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 16,603 ตารางเมตร แบบเลขที่ 10562+10562/1 จำนวน 1 หลัง กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 – 8 มีนาคม 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น

         ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะ เน็กท์ อินทีกรอล ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งได้เสนอราคาเป็นเงินจำนวน 88,777,000 บาท (แปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง กำหนดยืนราคา 120 วัน นับแต่วันเสนอราคา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31554_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 7)