ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31543_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 12)