ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31542_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 10)