ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ด้านรังสี (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

          ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ด้านรังสี (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการจ้าง  จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31541_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 12)