ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n11534_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 23)