ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1 - 5

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1 - 5

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51506_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 18)