ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตราการทางกฎหมาย"

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตราการทางกฎหมายกัลหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 5

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51502_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 24)