ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับมาตราการทางกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51490_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 11)