ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51488_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 10)