ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31485_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 40)