ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณ"

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51483_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 14)