ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๖๐๓ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๕๖๒+๑๐๕๖๒/๑ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๖๐๓ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๕๖๒+๑๐๕๖๒/๑ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31441_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 18)