ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51425_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 99)