ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

    

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง"

ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565  

โดยมีค่าลงทะเบียนการเข้าร่วงสัมมนาท่านละ 35,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51377_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 17)