ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาบุคลากร หลักสูตร ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาบุคลากร หลักสูตร ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51341_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 65)