ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 7

    

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 หลักสูตร 4 เดือน 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51312_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 109)