ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.

    

ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.

ดาวน์โหลดเอกสาร n51300_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 122)