ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5

    

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ on-site ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรูปแบบ online 

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร n51293_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 123)