ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

    

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 18 สัปดาห์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51290_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 69)