ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e- Bidding รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e- Bidding รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2565

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร n51265_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 103)