ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

    

ขอเชิญส่งโครงร่างงานวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

สามารถยื่นคำขอรับทุนดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51262_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 109)