ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

    

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลและบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 7

2. หลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting รุ่นที่ 15

3. หลักสูตร การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 8

4. หลักสูตร สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 11

ดาวน์โหลดเอกสาร n51253_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 110)