รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

    

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564

ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n51252_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 115)