ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัย (Proposal) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้กำหนดเปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

ดาวน์โหลดเอกสาร n51250_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 100)