ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัด จำนวน 6 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

            ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัด จำนวน  6 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดแบบรูปรายการละเอียด ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n31230_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 43)