ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                               ด้วย จังหวัดนครศรีรธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและร่างประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะฯ  เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n31225_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 28)