ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

จังหวัดนครรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 - วันที่ 1 เมษายน 2564 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sichon-hospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075 536336 ต่อ 185 ในวันและเวลาราชการ

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  3,999,959.60 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31146_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 111)