ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

             ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สธ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
               จ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง