ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ KW สำหรับติดตั้งบนรถเอกซเรย์พร้อมเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

    

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า๓๒ KW สำหรับติดตั้งบนรถเอกซเรย์พร้อมเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิด ชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร n31124.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 117)