เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    

   ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์ ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒,๖๔๒ ตารางเมตร แบบเอกชน (YBM) จำนวน ๑ หลัง งบประมาณโครงการ จำนวน ๒๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสน แปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

   เนื่องจากขณะนี้ ได้ล่วงเลยระยะเวลาประมาณการในครั้งแรก ที่ประมาณการว่าจะสามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลสิชล จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n31095.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 113)